Civil szervezetek / Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány (GIDA)

Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány (GIDA)Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány (GIDA)
9672 Gérce, Kossuth Lajos u. 221. Tel.: 95-476-021
Kezeli: OTP és Kereskedelmi Bank RT Sárvár
Alapítvány számlaszáma: 11747037 – 20017527
Alapítvány adószáma: 18891735 – 1 – 18
Bírósági határozat száma: P.k. 60.102/2000/4.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
A kuratórium elnöke: Berkéné Sebestyén Anna
A kuratórium titkára: Horváth Gábor

Tevékenység

GÉRCEI ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

 
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Készült: 2000. június 26.
Módosítva: 2004. szeptember 16.
Alapító: Gércei Általános Iskola


I.

1. Az alapítvány célja, székhelye

Az alapítvány neve: Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány
Székhelye: Gércei Általános Iskola (Gérce, Kossuth Lajos u. 221.)
Postacím: 9672 Gérce Kossuth L. u. 221.


2. Az alapítvány célja

Az alapítvány célja, hogy ösztönözze az embereket, - azok csoportjait, közösségeit, a jogi és természetes személyeket, - hogy támogassák azokat a kezdeményezéseket, amelyek a gércei általános iskolában tanuló gyermekek testi és lelki egészségének megőrzésére, szabadidejük szervezett eltöltésére irányulnak.
Az alapító kijelenti, hogy az alapítványt, mint közhasznú szervezetet működteti.

Az alapítvány cél szerinti tevékenységei:
- az oktatás, nevelés, képességfejlesztés,
- a sport, az iskolai sportélet, sporttevékenység kivéve a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység,
- az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés,
- az egészséges életmódra, helyes önismeretre nevelő programok bevezetése tanórai keretben, szakköri- vagy klubformában,
- a tanulók egészségének védelmében szükséges fejlesztések,
- az egészségnevelési és környezetvédelmi iskolai versenyek, programok, valamint az e területen dicséretesen tevékenykedő tanulók jutalmazása,
- az alapítvány eszmei és anyagi támogatást nyújt a Gércei Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javításához
- hátrányos helyzetű tanulók segítése


II.

Az alapítvány vagyona és gazdálkodása

1. Az alapítvány induló vagyona 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer Ft 00/100 forint, mely az OTP Rt. Sárvári Fiókjánál került elhelyezésre.

2. Az alapítvány bevételei származhatnak:

a) Az alapító rendelkezése szerint az alapítványhoz csatlakozó jogi- és magánszemélyek felajánlásaiból.
b) Egyéb forrásból.
c) Az alapítvány célkitűzéseit nemcsak pénzügyi támogatással, hanem egyéb vagyoni juttatással, kedvezményes vagy díjtalan szolgáltatással is lehet támogatni.

3. Nyilvántartási szabályok
Az Alapítványnak, mint közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

A közhasznú szervezet bevételei:

a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás illetve adomány
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel

A közhasznú szervezet költségei:

a) A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások).
b) Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, kiadások.

4. Az induló vagyont és az egyéb bevételekből származó pénzt értékpapírban, vagy a pénzintézetnél kamatozó betétként kell elhelyezni. Az adományokat az alapító okirat szerinti céloknak megfelelően lehet felhasználni.

5. Az alapítvány céljaira, valamint az ezek eléréséhez szükséges tevékenységek érdekében felmerülő kiadásokra az induló vagyonként biztosított összeg – annak 75 %-áig – használható fel. Továbbá az egyéb bevételek (hozadék, lakossági befizetés, jogi személy támogatása) maximum 80 %-a használható fel.

6. Az alapítvány gazdálkodásáról – minden év december 31-i állapotnak megfelelően – a következő év február 15-ig mérleget kell készíteni, amelynek eredményéről a Kuratórium értesíti az alapítót. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból,
- helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától,
- kisebbségi települési önkormányzattól, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznossági jelentés elfogadásáról a kuratóriumi tagok kétharmados többséggel határoznak.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállás megszűnésekor köteles köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatási ellátásra irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

A közhasznú szervezet felügyelete:
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig – közhasznú működés tekintetében – a reá irányuló szabályok szerint az ügyészség látja el.

Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. szabályai az irányadóak. Hiteles kiadmány az érdeklődők részére és költségére kiadható.

6. Az alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli és gondozza. Az utalványozás jogát a kuratórium elnöke és a kuratórium bármely tagja együttesen gyakorolja.

7. Az alapítvány vállalkozó tevékenységet nem folytat.

8. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja.

9. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendezéssel hozzá kíván járulni és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Az alapító a kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére felügyelő bizottságot bíz meg. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. Megbízásuk határozatlan időre szól.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a.) a vezető szerv elnöke vagy tagja
b.) a közhasznú szervezettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik
c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat
d.) az a.) – c.) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízása megszűnik
- lemondással,
- visszavonással,
- elhalálozással.

A megbízás megszűnése esetén az alapító gondoskodik a felügyelő bizottság elnökének, illetve tagjainak megbízásáról.

A felügyelő bizottság jogköre és feladata:
- ellenőrzi a kuratórium gazdálkodását,
- a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a tisztségviselőktől jelentést és tájékoztatást kérhetnek,
- az iratokba betekinthetnek,
- a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

A felügyelő bizottság működése:
- Évente legalább egy alkalommal ülésezik, melyre meghívja a kuratórium elnökét, aki tanácskozási joggal vehet részt az ülésen.
- A Bizottság ülését össze kell hívni 15 napon belül, ha az elnök vagy a bizottság bármely tagja indítványozza a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 11. § (3) bekezdés a), b) pontjának alkalmazását.
- Összehívásáról az elnök írásban - az ülést megelőzően 8 nappal - gondoskodik.
- Döntéseit egyhangú határozattal hozza.

A felügyelő bizottság elnöke gondoskodik a bizottság működéséről, a bizottság összehívásáról, a kuratórium működése és gazdálkodása ellenőrzésének megszervezéséről.

Az Alapítványt, mint közhasznú szervezet támogatóit megillető kedvezmények.
Az alapítványt, mint közhasznú szervezetet
- a létesítő okiratában meghatározott cél szerinti tevékenység után társasági adómentesség,
- helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény,
- illetékkedvezmény,
- vámkedvezmény,
- egyéb – jogszabályban meghatározott kedvezmény illeti meg.

a.) Az alapítvány, mint közhasznú szervezet által – cél szerinti juttatásként – nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség,
b.) az alapítvány – mint közhasznú szervezet – támogatóját a közhasznú szervezet létesítő okiratában rögzített céljaira adott támogatás (a továbbiakban: adomány) után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény illeti meg.


III./1.

Az alapítvány működése

Az alapítvány kuratóriuma

1. Az alapítvány legfőbb vagyonának kezelője , döntést hozó, ügydöntő szerve a kuratórium.

2. A kuratórium elnökből és 4 tagból áll.

Elnök: Berkéné Sebestyén Anna (9672 Gérce, Petőfi Sándor u. 4/b.)

Titkár: Horváth Gábor (9552 Vásárosmiske, Kossuth Lajos u. 8.)

Tagok:
Balogh Tiborné (9672 Gérce, Kossuth telep 2/f.)
Görögné Cseledi Katalin (9672 Gérce, Kossuth Lajos u. 10.)
Kovács László (9672 Gérce, Béke u. 26.)

A kuratórium tagjai a felkérést vállaló köztiszteletben álló személyek, akiket az iskola igazgatója kér fel és bíz meg.

3. A kuratórium tisztségviselői az elnök és a titkár.

A kuratóriumnak olyan személy nem lehet az elnöke, illetve tagja, akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A titkári teendőket ellátó titkárt az alapító bízza meg.

4. A kuratórium elnöke, tagjai és a titkár díjazás nélkül végzik feladataikat, de tevékenységük során felmerülő költségeiket közhasznú szervezet megtéríti.

5. A kezelő a vagyonkezelés során köteles érvényesíteni az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló előírásokat.

6. A kuratórium elnöke ellátja az alapítvány képviseletét.

7. A kuratórium feladata, hogy ha az alapítvány által kitűzött feladat teljesítése indokolja, külön bizottságot hozzon létre ideiglenes vagy állandó jelleggel.

8. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, párttól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9. Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának adatait az éves közhasznúsági jelentést (a Vas Népében) nyilvánosságra hozza. A kuratórium éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. Az alapítvány kuratóriumának döntéseit – személyi, fegyelmi döntések kivételével – a Gércei Általános Iskolában szülői értekezleteken és a helyi hirdetőtáblákon is nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik.


III./2.

A kuratórium működése

1. A kuratóriumot az elnök hívja össze szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. A kuratórium ülései nyilvánosak, ez alól csak a személyi, fegyelmi és munkajogi jellegű döntésekkel kapcsolatos ülések képezhetnek kivételt. A meghívóban tájékoztatni kell a kuratórium tagjait a napirendről. A kuratóriumot a kuratórium elnöke hívja össze. A kuratóriumot össze kell hívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történő kívánságára, vagy ha a felügyelő szerv azt írásban indítványozza.

Az ülések összehívása a kezelő szerv képviselőjének feladata, a napirend közlését írásos meghívó útján teszi közzé, az ülés napja előtt legalább 8 munkanappal. A kuratórium az írásban közölt napirendekhez legalább 3 kuratóriumi tag javaslata alapján további témát vehet fel.

2. A kuratórium határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3 - a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazatok egyenlőek. Kétharmados többség szükséges a kuratórium hatáskörébe tartozó szervek és személyek megválasztásához.

3. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben a kuratórium ülésén elhangzottak lényegét kell rögzíteni.
A kuratórium határozatait szó szerint kell a jegyzőkönyvnek tartalmaznia. Ebben rögzíteni kell a döntést támogatók és ellenzők arányát. A jegyzőkönyvhöz csatolni lehet az esetleges ellenvéleményt.
A jegyzőkönyv egy példányát az alapító, egy példányát az alapítvány kuratóriuma köteles megőrizni.
A kuratórium titkára a kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezet, amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A kezelő szerv döntését a kezelő szerv tagjaival és az érintettekkel kihirdetés útján közli és gondoskodik arról, hogy a meg nem jelent tagok, az érintettek a döntést 15 napon belül megismerjék.

4. Az alapítvány mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. Ezen szabad iratbetekintés lehetősége alól csak a személyi, fegyelmi és esetleges munkajogi tárgyú döntések képeznek kivételt.

5. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

6. A kezelő szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás.

7. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az alapítvány bárki számára lehetővé teszi az alapítvány munkájában való közreműködést. Ennek érdekében az alapítvány kuratóriuma pályázatot írhat ki a célok elérése érdekében. Ezen pályázatokat a község hirdetőtábláján, illetve a helyben szokásos módon, hirdetmény útján, valamint a sajtó útján teszi közzé. A szolgáltatások igénybevételére a kuratórium az egyes pályázatok kiírása alkalmával egyedileg határozza meg.

8. A közhasznú szervezet felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.


III./3.

A kuratórium jogköre

1. A kuratórium az alapítvány kezelő szerve.

2. A kuratórium hatáskörébe tartozik minden, az alapítvány céljainak megvalósításával kapcsolatos legfőbb döntés, így különösen:

a) dönt az alapítványhoz csatlakozás, illetve hozzájárulás elfogadásáról,
b) meghatározza a gazdálkodás irányát és elveit, gondoskodik az alaptőke biztonságos és magas hozamú befektetéséről,
c) dönt az alapítvány vagyonának célzott felhasználásáról,
d) belső diákpályázatokat írhat ki,
e) beszámol az alapítvány gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, a megvalósított célokról,
f) megállapítja ügyrendjét.

3. A kuratórium tagjainak jegyzékét (név, lakcím), továbbá a képviselettel valamint az utalványozási joggal felruházott elnök nevét, adatait és kézírását a melléklet tartalmazza.

4. A Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány szolgáltatásai igénybevételének módjáról az iskola közleményein keresztül (szülői hírlevél, faliújság) a község hirdetőtábláján, illetve a helyben szokásos módon értesülhetnek az érdeklődők, az igénylők.


IV.   Záró rendelkezések

1. Az alapító okirat – utólag – kizárólag a céljával összhangban az alapító által módosítható. A módosítás nem érintheti az alapítvány elnevezését, nem csökkentheti vagyonát és nem szűkítheti az alapítványi célokat.

2. Az alapítvány vagyona – megszűnése esetén – a célkitűzések között szereplő korszerű technikai eszközök beszerzésére fordítható.

3. Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, jogi személyiségét e naptól szerzi meg. Az alapító okiratban szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, gazdálkodására a mindenkor hatályos pénzügyi rendelkezések az irányadóak.


Kmf.
   

Berkéné Sebestyén Anna
kuratórium elnöke
Németh Ildikó
alapító

Elérhetőségek

Telefon: -
Fax: -
E-mail: -
Honlap: -

Kapcsolattartó
Berkéné Sebestyén Anna, elnök
(cím: 9672 Gérce, Petőfi u. 4/B, telefon: 95/476-060)


« Vissza az előző oldalra!

Gérce Község Önkormányzata - Magyar